ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิชาญ เศรษฐพงศ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พบปะมอบนโยบายการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการการพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชนระดับตำบลด้วยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)