ข่าวประชาสัมพันธ์

กระบี่ ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการประเมินผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ฯ