คลังเก็บ: บริการของเรา

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไทยพื้นถิ่น ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)