ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ประเภทผ้าไทยพื้นถิ่น ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scan10092564

(Visited 1 times, 1 visits today)