ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ตำบลเกาะลันตาน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Scan25082564-3

(Visited 1 times, 1 visits today)