เอกสารแสดงตนและรายงานตัวเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานตัวพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ

แบบคำขอสละสิทธิ์-พนักงานราชการ

หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการเฉพาะกิจฯ

สัญญาจ้างและค้ำประกัน พรก.เฉพาะกิจ

(Visited 1 times, 1 visits today)