คลังเก็บ: บริการของเรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมการจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”